Browse Our Dictionary
R

replacement fund

ཚབ་དངུལ། = བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་ཟད་འགྲོ་བའི་ཅ་དངོས་དག་ལ་བཟོ་བཅོས་སམ་བརྗེ་སྒྱུར་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་ཟུར་བཅད་བྱས་པའི་ཞིང་པའི་སྔོན་རྩིས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག