Browse Our Dictionary
R

replacement

(གཏེར་རྫས་ཀྱི་)ཚབ་འགྱུར། = རླན་གཤེར་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་ལ་བརྟེན་ནས་གཏེར་རྫས་ཤིག་གི་ཆ་ཤས་སམ་རྣམ་པ་ཡོངས་རྫོགས་གཏེར་རྫས་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ།