Browse Our Dictionary
R

reprieve

སྲོག་ཆད་ཕྱིར་བཤོལ། སྲོག་ཉེས་གུ་ཡངས། = སྲོག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཅད་པའི་བཙོན་པ་གང་ཞིག་སྲོག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ལས་འགྲོལ་བའམ། དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་གཏོང་བའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག