Browse Our Dictionary
R

reprimand

༡། གཤེ་བ། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་བྱས་ཉེས་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གོང་རིམ་མི་སྣས་བཀའ་བཀྱོན་གནང་བ། ༢། གཤེ་གཤེ། = བྱ་ངན་བྱས་པའི་དབང་གིས་ཁ་རྡུང་གཏོང་བའི་བྱ་གཞག།