Browse Our Dictionary
R

reservation

ཟུར་བཅད། = སྔ་ས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཟ་ཁང་ནང་གི་ཅོག་རྩེ་དང་གནམ་གྲུ་ནང་གི་རྐུབ་སྟེགས་ལྟ་བུ་ཉར་འཇོག་བྱས་པའི་སྒྲིག་ཆ་ཞིག