Browse Our Dictionary
R

reserved seat

ཟུར་བཅད་ས་མིག ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས། = ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཁག་དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་ལས་གནས་སོགས་སུ་ཟུར་དུ་བཞག་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ས་མིག་གམ་ཞབས་སྟེགས།