Browse Our Dictionary
R

reshuffle

བསྐྱར་སྒྲིག བསྐྱར་དཀྲུག = སྡེ་ཁག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་རོལ་དུ་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་སམ། ཡང་ན་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་གནས་བབས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་ཚུལ།