Browse Our Dictionary
R

resource person

ཁྱད་སྟོན་མི་སྣ། = འཆར་གཞི་ལྟ་བུ་ལས་དོན་གང་ཞིག་ལག་བསྟར་ཆེད་དམིགས་བཀར་གྱི་ལམ་སྟོན་མཁོ་སྤྲོད་དང། དཀའ་ངལ་བྱེ་བྲག་པ་སེལ་རྒྱུ་སོགས་ལ་རོགས་ཕན་བགྱི་བར་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་མཁྱེན་རྟོགས་དང་ཉམས་མྱོང་མངའ་བའི་གང་ཟག