Browse Our Dictionary
R

resource

༡། ཐོན་ཁུངས། = འཐོབ་རུང་དུ་ཡོད་པའི་ནོར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཏེ། དགོས་གལ་སྐབས་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཟུར་འཇོག་ཐོན་འབབ་བམ་ཐོན་འབབ་གསར་པ་ཞིག