Browse Our Dictionary
R

response

༡། adm ཡ་ལན། ལན་འདེབས། = ངག་གམ་ཡིག་ཐོག་གི་ལན་འདེབས་ཤིག ༢། psycho རྣམ་འགྱུར། = བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱུང་བའམ་སྨྲས་པའི་ཐད་ལ་འཛིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག