Browse Our Dictionary
R

restoration

༡། ཞིག་གསོ། ཉམས་གསོ། = ཁང་རྙིང་དང་རི་མོ་རྙིང་པ་སོགས་གཙང་སེལ་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཅིག་སྟེ། དེའི་སྟབས་ཀྱིས་དེ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་མ་ཇི་བཞིན་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐབས། ༢། བསྐྱར་གསོ། བསྐྱར་སློག = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ཐོག་མར་ཡོད་སའམ། དེ་སྔའི་གནས་བབས་སམ་ཡང་ན་བདག་པོ་ངོ་མར་ཕྱིར་སློག་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད།