Browse Our Dictionary
R

reticular activating system

neurosci. སད་བྱེད་རྩ་དྲའི་མ་ལག = ལུས་ཁམས་ཟད་པར་འཇུག་པའི་བྱ་བ་བྱེད་ཅིང་། འདི་ལས་ཡར་རྒྱུ་བའི་དབང་རྩས་ཀླད་ཤུན་གྱི་བྱ་བར་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་པ་དང་། འདི་ལས་མར་རྒྱུ་བའི་དབང་རྩས་ལུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ལྡོག་འགུལ་གྱི་བྱ་བར་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་པའི་ཀླད་ཞབས་ནང་ཡོད་པའི་གནས་ཤིག