Browse Our Dictionary
R

return visa

ཕྱིར་ལོག་མཐོང་མཆན། = གང་ཟག་ཅིག་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཕྱིར་སྐྱོད་བྱེད་སྐབས་སླར་རྒྱལ་ཁབ་དེ་རང་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱ་ཆོག་པའི་མཐོང་མཆན།