Browse Our Dictionary
R

revenue

econ ༡། ཡོང་འབབ། = ཚོགས་པའམ་ཚོང་སྡེ་ཞིག་ལ་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་ཅ་དངོས་ཚོང་འགྲེམས་དང་ཞབས་ཞུ་ལས་ཐོབ་པའི་དངུལ། ༢། ཁྲལ་འབབ། = གཞུང་ཞིག་ལ་ཁྲལ་འབབ་བསྡུ་ལེན་ལས་ཐོབ་པའི་དངུལ།