Browse Our Dictionary
R

rhinophyma

ཡ་མ་སྣ་སྐྲང༌། = སྣ་བུག་སྐྲང་ཞིང་འབུར་པོ་ཆགས་ཏེ། པགས་པའི་སྦུག་ཕྲན་ཆེན་པོ་འགྱུར་པའི་རྐྱེན་བྱེད་པའི་ལོ་ན་རྒན་གྲས་ཀྱི་གདོང་པར་གཉན་ཚད་ཕོག་པའི་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ནས་བཅོས་ཐུབ།