Browse Our Dictionary
R

rig

༡། རྫུན་སྒྲིག་བྱེད་པ། = རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་འདོད་པའི་མཇུག་འབྲས་དེའི་ཆེད་དུ་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ནས་བྱ་དངོས་ག་གེ་མོ་ཞིག་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་གོ་སྒྲིག་བྱེད་པ།