Browse Our Dictionary
R

rigid

༡། བཙན་པོ། དམ་པོ། = སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཐབས་ལམ་སོགས་ཧ་ཅང་གི་དམ་ནན་དང་བསྒྱུར་བཅོས་དཀའ་བ། ༢། རེངས་པོ། གྱོང་པོ། = བེམ་དངོས་ལྟ་བུ་རེངས་པོ་དང་སྒུལ་བའམ་འགུགས་དཀའ་བ།