Browse Our Dictionary
R

rigorous imprisonment

ངལ་བཙོན། = བཙོན་པ་རྣམས་ལ་ལམ་བཟོ་རྒྱུ་དང་རྡོ་གཅག་རྒྱུ། ས་བསྔོག་རྒྱུ། འབྲུ་འཐག་རྒྱུ། སྔར་སྲོལ་གྱི་ལག་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོན་སྐྱེད་སྤེལ་སྐྲུན་གྱི་ལས་རིགས་ཁག་གཉེར་རྒྱུ་བཅས་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ངལ་རྩོལ་དྲག་པོ་སྐུལ་བའི་བཙོན་འཇུག་ཉེས་ཆད།