Browse Our Dictionary
R

rinderpest

གོར་ནད། ཕྱུགས་རིམས། = བེ་སྣབས་སྐྱི་མོ་ལ་ཚ་ངད་འབར་ཞིང༌། ལྟོ་ཆས་མ་འཇུས་པ་རྙང་བཤལ་དང་ཁྲག་བཤལ། ལུས་ལ་ཚ་བ་རྒྱས་པའི་ནད་རྟགས་ཅན་གྱི་གཉན་སྲིན་ཞུགས་པའི་ཕྱུགས་ཀྱི་འགོས་ནད་དྲག་པོ་ཞིག