Browse Our Dictionary
R

rolling plan

འཁོར་སྐྱོད་འཆར་གཞི། = དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རིང་ལག་བསྟར་བགྱིས་པའི་རྗེས་སུ་འཆར་ཅན་བསྐྱར་ཞིབ་ལ་དུས་བསྟུན་ཁ་སྐོང་དགོས་པའི་འཆར་གཞི།