Browse Our Dictionary
R

rose

རྒྱ་སེ། = སྡོང་པོ་དང་ཡལ་ག་གང་སར་ཚེར་མ་ཅན་གྱི་སྡོང་ཐུང། ལོ་མའི་མཐའ་སོག་ལེའི་སོ་འདྲ་བ། མེ་ཏོག་དམར་པོ་དང་ཟིང་དམར། ཟིང་དཀར། སེར་པོ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཤར་བ། འབྲས་བུ་སེ་བ་དང་འདྲ་བ་རིལ་མོ་ཅན། མེ་ཏོག་ལས་དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བ་ཞིག