Browse Our Dictionary
R

roster

adm ༡། ལས་བགོས་ཐོ་གཞུང༌། = ལས་བགོས་འཁོར་རེས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཞིག ༢། མི་འགྲོའི་ཐོ་གཞུང༌། = ལས་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་ངེས་ཀྱི་མི་འགྲོའི་ཐོ་གཞུང༌།