Browse Our Dictionary
R

runner up

དང་ཉེ། ཨང་གཉིས་པ། = འོས་འདེམས་སམ་རྩེད་འགྲན་གྱི་རིགས་ལྟ་བུའི་ནང་ཨང་ཐོབ་ཀྱི་གནས་རིམ་གཉིས་པར་སླེབས་པའི་འགྲན་རྩོད་པའམ་རྩེད་འགྲན་པ་ཞིག