Browse Our Dictionary
R

running hand

རྒྱུག་བྲིས། འཁྱུག་བྲིས། = བྲིས་དེབ་ཀྱི་སྟེང་ནས་སྣག་སྨྱུག་གམ། ཞ་སྨྱུག་ཡར་མ་འདེགས་པར་ཡིག་གཟུགས་ཤར་མར་འབྲི་ཚུལ་ཞིག