Browse Our Dictionary
S

safe deposit box

བཙན་སྒམ། = དངུལ་ཁང་ནང་རྒྱུན་གཏན་དུ་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་རྒྱན་ཆ་ལྟ་བུའི་རྩ་ཆེའི་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་ཟུར་དུ་འཇོག་སའི་ལྕགས་རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་སྒམ་བཙན་པོ་ཞིག