Browse Our Dictionary
S

sanatorium

ནད་གསོ་ཁང༌། = ཡུན་རིང་ནད་ཀྱིས་མནར་ཞིང་བཅོས་ཐབས་དཀའ་བའི་ནད་པ་རྣམས་གསོ་ཐབས་ཆེད་དམིགས་བསལ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་སའི་སྨན་ཁང་ལྟ་བུ།