Browse Our Dictionary
S

sanctuary

༡། སྐྱབས་ཡུལ། = གཞན་གྱི་གནོད་འཚེའམ་རྗེས་སུ་བསྙེགས་པའི་དགྲ་བོའི་འཇིགས་ཉེན་ལྟ་བུ་ལས་བྲོས་ཡིབ་བྱ་སའི་གནས་ཡུལ་ལམ་སྐྱབས་བཅོལ་སའི་གནས། ༢། རི་དྭགས་ཚལ། = ཁྱི་ར་བ་སོགས་ཀྱིས་འཇུ་བཟུང་ངམ་གནོད་འཚེ་ལྟ་བུའི་ཉེན་ཁ་དང་བྲལ་བའི་རི་དྭགས་དང་བྱ་བྱིའུ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཡུལ།