Browse Our Dictionary
S

scholastic

edu,phil ༡། ཤེས་ཡོན་གྱི། = སློབ་གྲྭ་དང་། ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན། ༢། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་རབས་བར་མའི་ལྟ་གྲུབ། = དུས་རབས་བར་མའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་རྗེས་འབྲངས་པའམ། མཁས་པའི་རིང་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི།