Browse Our Dictionary
S

school inspector

སློབ་གྲྭའི་རྟོག་ཞིབ་པ། = གཞུང་གཉེར་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆུ་ཚད་ལེགས་ཉེས་གཟིགས་ཞིབ་ཆེད་གཞུང་གིས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་ལས་བྱེད།