Browse Our Dictionary
S

screen guard

འཆར་ཤེལ་སྲུང་ཁེབས། = ཁ་པར་རམ་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་འཆར་ཤེལ་སྟེང་ནག་ནོག་གམ་ཆག་གྲུགས་མི་ཤོར་བའི་ཆེད་འགེབ་པར་བྱ་རྒྱུའི་ཤེལ་སྒྲོམ་སྲབ་མོ་ཞིག