Browse Our Dictionary
S

seaside resort

མཚོ་ཁའི་སྐྱིད་ལྗོངས། = མཚོ་ཁར་སྡོད་ཁང་དང་། སྣེ་ལེན་ཞབས་ཏོག་གི་མཐུན་རྐྱེན་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་གུང་གསེང་གཏོང་ཡུལ་ཞིག