Browse Our Dictionary
S

seasonal migration

དུས་བསྟུན་གནས་སྤོ། = ལོ་དུས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་ལ་བརྟེན་ནས་མི་སྡེ་ཞིག་ས་གནས་སམ་གནམ་གཤིས་སྡུག་ས་ནས་ཡག་སར་གནས་སྤོ་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག