Browse Our Dictionary
S

secessional

ཕྱིར་འཐེན་གྱི། ལོགས་གྱེས་ཀྱི། = གཙོ་བོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མནའ་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁུངས་ནས་ལུགས་མཐུན་གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི།