Browse Our Dictionary
S

secessionalist

༡། ཕྱིར་འཐེན་པ། ལོག་གྱེས་པ། = གཙོ་བོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མནའ་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁུངས་ནས་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པར་ཕྱོགས་པའི་གང་ཟག ༢། pol ཕྱིར་འཐེན་པའི། = གཙོ་བོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མནའ་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁུངས་ནས་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི།