Browse Our Dictionary
S

secret agent

གསང་ཉུལ་པ། = རྒྱལ་ཁབ་བམ་གཞུང་གཞན་གྱི་གསང་བའི་ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་སོ་ཉུལ་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱད་པའི་སྐྱེ་བོ།