Browse Our Dictionary
S

secret service

གསང་བའི་ལས་དོན། གསང་ལས། = གཞུང་ཞིག་རང་གི་སྐོར་སྲུང་དམག་མི་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གསང་བ་རྣམས་དམ་བསྒྲགས་དང༌། གཞན་གྱི་གསང་བ་རྟོགས་ཐབས་ཆེད་བཀོད་པའི་གཞུང་གི་སྡེ་ཚན་བྱེ་བྲག་ཅིག