Browse Our Dictionary
S

section mark

མཆན་རྟགས། བམ་ཀྱོག = མཚོན་རྟགས་ཤིག་སྟེ། དཔེ་དེབ་ཅིག་གི་ལེ་ཚན་གྱི་ཐོག་མར་རམ་ཞབས་མཆན་གྱི་མགོར་འགོད་རྒྱུའི་ཡི་གེ་ཞིག མཚོན་རྟགས། (§)