Browse Our Dictionary
S

section officer

སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན། སྡེ་འགན། = སྲི་ཞུ་བའི་ཁོངས་ནས་ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་རིམ་དང་པོ་སྟེ། སྡེ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་འགན་འཛིན།