Browse Our Dictionary
S

sectionalism

ཤོག་ཁག་རིང་ལུགས། = ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་ཁུར་མེད་པར་ས་ཁུལ་ལམ། ཤོག་ཁག་གཅིག་རང་གི་ཁེ་ཕན་ལ་ཚད་ལས་འདས་པའི་དོ་ཁུར་བྱེད་པ།