Browse Our Dictionary
S

sector

༡། econ སྡེ་ཚན། ཚན་པ། = རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བྱེད་སྒོའི་ནང་གསེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག ༢། adm ས་ཁོངས། = རྒྱ་མཚོའམ་སྐམ་ས་སྤྱི་ཡོངས་ལས་ལོགས་སུ་བཀར་བའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཞིག