Browse Our Dictionary
S

self addressed envelope

རང་གི་ཁ་བྱང་ཁོད་པའི་ཡིག་སྐོགས། = ཡིག་ལན་གཏོང་སའི་དོ་བདག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་བྱང་བརྒྱབ་པའི་ཡིག་སྐོགས་ཤིག