Browse Our Dictionary
S

self timer

རང་འགུལ་དུས་སྒྲིག =པར་ཆས་ཁ་འབྱེད་པ་ནས་ཁ་མ་ཟུམ་པའི་བར་དུ་པར་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་པར་ཆས་ནང་ཐེབས་ཆེད་དུ། པར་བརྒྱབ་དུས་ཡུན་རིང་དུ་གཏོང་བར་བྱེད་པའི་པར་ཆས་ཀྱི་སྒྲིག་ཆས་མ་ལག་ཅིག