Browse Our Dictionary
S

semaphore indicator

བརྡ་སྟོན་ཡོ་ཆས། = བརྡ་སྟོན་འཁྱུག་གློག་སྔོན་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་བརྡ་སྟོན་གློག་ཅིག་སྟེ། དེ་ནི་ཁ་སྒྱུར་བརྡའི་གློག་སྒོ་སྤར་བའི་སྐབས་མོ་ཊའི་གཞོགས་གཅིག་ནས་མངོན་པའི་འོད་ལྡན་མདའ་རྟགས་ཤིག་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན།