Browse Our Dictionary
S

serum

med ཆུ་སེར། = ལུས་ཀྱི་པགས་པ་དང༌། ཚིགས་མིག ཤ་རུས་དོན་སྣོད། ཁྲག་སོགས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང༌། མདོག་དམར་སེར་ཆུ་ལྟར་སླ་ལ་འབྱར་བག་རྩི་ཅན་གྱི་གཤེར་རྫས། མཁྲིས་པའི་དྭངས་མ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག