Browse Our Dictionary
S

service charge

ལས་གླ། ཞབས་ཞུའི་གླ་ཆ། = ཟ་ཁང་ངམ་མགྲོན་ཁང་ནང་གི་དངུལ་འཛིན་ཐོག་ལས་མི་རྣམས་ཀྱིས་མགྲོན་པོའི་སྣེ་ལེན་ལྟ་བུ་ལས་ཀའི་ཞབས་ཞུ་གང་ཞིག་གི་རིན་འབབ་ཚུལ་དུ་བཀོད་པའི་དངུལ་འཕར་མ། ཡང་ན་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་དེ་དངུལ་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྤྲད་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ།