Browse Our Dictionary
S

service contract

ཞབས་ཞུའི་ཆོད་གན། = ཀམ་པ་ཎི་གང་ཞིག་གིས་བཟོ་བཅོས་དང་བརྗེ་གསབ་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཁག་གི་དུས་ཚེས་ཡོལ་བའི་རྗེས་སུ་ཅ་དངོས་དེར་བདག་གཅེས་དང་བཟོ་བཅོས་ཆེད་བཞག་པའི་ཆོད་གན།