Browse Our Dictionary
S

sewage

༡། བཙོག་ཆུ། = ཆུ་བཙོག་པ་དང་མིའི་གཅིན་པ་ལྟ་བུ། ༢། བཙོག་ཆུའི་ཡུར་བུ། = ཁང་པའི་ནང་ནས་གསང་སྤྱོད་ཀྱི་མི་གཙང་བའི་རྫས་ལྕགས་མདོང་སོགས་བརྒྱུད་ནས་ཐག་རིང་དུ་འདྲེན་ལམ་གྱི་མ་ལག