Browse Our Dictionary
S

sex trafficker

འཁྲིག་སྤྱོད་ནག་ཚོང་པ། =སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་སམ་ཁེ་ཕན་ལ་དམིགས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་བམ་ས་གནས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་མཁན།