Browse Our Dictionary
S

sex trafficking

འཁྲིག་སྤྱོད་ནག་ཚོང་། =སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་སམ་ཁེ་ཕན་ལ་དམིགས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་དང་གནས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱས་པའི་བྱ་གཞག