Browse Our Dictionary
S

sexual assault

བཙན་ཐབས་འཁྲིག་སྤྱོད། = དོ་བདག་གི་མོས་མཐུན་མེད་པར་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ལུས་པོར་དྲག་རྩུབ་ཀྱིས་སྒོ་ནས་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་གཞག་རྩོམ་པའམ། ཡང་ན་སྐྱེ་བོ་གཞན་དེར་འདོད་མོས་མེད་བཞིན་དུ་ལུས་པོར་ལག་པ་འཆང་སྟེ་ཆགས་སྤྱོད་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་ཀུན་སློང་བྱ་སྤྱོད།